TECHNICAL INFO

Type : T- TYPE SOLAR CARPORT

Spans : 2x Span / 3x Span 

Footprint : 40 m2

Output : 120W / m2

TOKIO PRIME